Prvomajski turnir 2016. - Raspis

 

U subotu 30.4. na rasporedu je Prvomajski turnir.

 

RASPIS

•••

                Martin  IPC  Prooming Elcop TEAM